Zostań Prezesem hokejowego Zagłębia

Rada Nadzorcza “Zagłębie Sosnowiec” S.A. ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa hokejowego Zagłębia. Wszystkim, którym leży na sercu dobro sosnowieckiego hokeja nie trzeba tłumaczyć jak strategiczne to stanowisko. Hokejowe Zagłębie od lat boryka się z problemami organizacyjnymi oraz przede wszystkim finansowymi. Mimo dotacji z Urzędu Miasta od lat hokeiści w naszym mieście ciężko przędą. W obecnym sezonie przełożyło się to też znacznie na aspekt sportowy i ostatnie miejsce w tabeli, które sosnowiczanie praktycznie okupują od początku sezonu. Poniżej prezentujemy ogłoszenie o konkursie.

 

 

Rada Nadzorcza „Zagłębie Sosnowiec” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu
ogłasza konkurs na stanowisko:


Prezesa Zarządu Spółki

1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu winni spełniać następujące kryteria:
– wykształcenie wyższe magisterskie;
– doświadczenie zawodowe w zarządach spółek prawa handlowego lub na kierowniczych stanowiskach pracy;
– pełna zdolność do czynności prawnych;
– korzystanie z pełni praw publicznych;
– obywatelstwo polskie.
2. Od kandydatów na stanowisko Prezesa oczekuje się:
– znajomości zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek kapitałowych;
– znajomości środowiska sportu hokejowego (zawodniczego, trenerskiego, klubowego itp.);
– doświadczenia w zarządzaniu zespołami ludzkimi nastawionymi na realizację celów;
– wiedzy z zakresu funkcjonowania i finansowania sportu profesjonalnego;
– umiejętności organizacyjnych i zdolności tworzenia zespołów zadaniowych;
– umiejętności wdrażania zmian, nowych rozwiązań i procedur;
– znajomość teoretycznych i praktycznych zagadnień z zakresu sportu hokejowego, w tym przepisów (w szczególności przepisów wydanych przez krajowe władze sportu hokejowego);
– planowania, organizowania pracy podległych pracowników oraz ich motywowania i kontroli w celu właściwego i terminowego wykonywania przydzielonych zadań.
3. Zadania stawiane przed Prezesem Zarządu:
– planowanie możliwości uzyskania przychodów;
– planowanie poziomu kosztów;
– planowanie poziomu dochodów;
– racjonalna gospodarka majątkiem Spółki;
– tworzenie budżetu Spółki i odpowiedzialność za jego realizację;
– współtworzenie i realizacja długofalowej strategii rozwoju Spółki;
– kreowanie pozytywnego obrazu Spółki w otoczeniu;
– pozyskiwanie sponsorów i budowanie z nimi trwałych relacji biznesowych;
– należyta dbałość o interesy Spółki.
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia :
– CV i list motywacyjny;
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
– kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
– kwestionariusz osobowy;
– oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
– oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
– inne dokumenty potwierdzające wymagania konkursowe.
5. Termin i miejsce składania dokumentów:

W terminie do 8 marca 2013 r. dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Zarządu Spółki na adres:
Rada Nadzorcza „Zagłębie Sosnowiec” S.A., ul. Zamkowa 4, 41-200 Sosnowiec
w zaklejonych kopertach z napisem z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu”.
Z wybranymi kandydatami Rada Nadzorcza skontaktuje się w celu uzgodnienia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie jednocześnie prawo w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie konkursowe bez wyłonienia kandydatów, prawo przedłużenia terminu składania zgłoszeń, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Grzegorz Dąbrowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej
„Zagłębie Sosnowiec” S.A. w Sosnowcu

 

[PP]

 

Bear