Wspomóż wydanie książki “Tradycje piwowarskie Zagłębia Dąbrowskiego”

Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego zwróciło się do nas z prośbą o rozpowszechnienie poniższej informacji.

Publikacja autorstwa Witolda Wieczorka będzie pierwszą tak pełną pozycją literacką dotyczącą browarów Zagłębiowskich. Witold Wieczorek jest znanym kolekcjonerem i miłośnikiem naszej historii. Książkę tą jesteśmy winni kolejnym pokoleniom. Jej rola w utrwalaniu tożsamości Zagłębiowskiej jest trudna do przecenienia.

Wszelkie szczegóły są poniżej, dodajmy tylko, że jako strona internetowa www.41-200.pl wspieramy tę cenną inicjatywę i zachęcamy wszystkich, by również ją wsparli i rozpowszechniali.

 

MOŻESZ POMÓC W WYDANIU

KSIĄŻKI

TRADYCJE PIWOWARSKIE ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIE

TA WYJĄTKOWA PUBLIKACJA BĘDZIE LEKTURĄ OBOWIĄZKOWĄ DLA WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW REGIONU, NAUKOWCÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ HISTORIĄ ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO, BIROFILÓW ORAZ OSÓB, KTÓRE POSTRZEGAJĄ PIWO

W WYMIARZE KULTUROWYM I SPOŁECZNYM

W BLISKO 300 STRONICOWEJ KSIĄŻCE ZNAJDĄ PAŃSTWO WIELE NIEZNANYCH I INTERESUJĄCYCH INFORMACJI WZBOGACONYCH BOGATYM MATERIAŁEM IKONOGRAFICZNYM W POSTACI DAWNYCH ZDJĘĆ, POCZTÓWEK, REKLAM, MAP, BIROFILIÓW ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW

TRADYCJE PIWOWARSKIE ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO”

Publikacja będzie składała się z trzech rozdziałów. W pierwszym zostanie zaprezentowane browarnictwo i jego miejsce w gospodarce oraz uwarunkowania, dzięki którym browar rolniczy na ziemiach polskich mógł przetrwać w niemal niezmienionym stanie do połowy XIX wieku. Odrębny podrozdział poświęcony będzie ewolucji browarnictwa jaka następowała pod wpływem zmian gospodarczych, społecznych oraz odkryć naukowych, które doprowadziły do wykształcenia się browarnictwa typu fabrycznego.

Kolejny poświęcony zostanie rozwojowi przemysłu piwowarskiego w Zagłębiu Dąbrowskim. Zagadnienie to będzie zaprezentowane w trzech przedziałach czasowych od drugiej połowy XIX wieku do czasów współczesnych różniących się zdecydowanie uwarunkowaniami politycznymi i gospodarczymi.

Trzeci, najobszerniejszy rozdział to w zamierzeniach wielopłaszczyznowa charakterystyka kilkunastu historycznych zakładów zlokalizowanych na terenie dzisiejszych miast Sosnowca (2), Będzina (3), Zawiercia (3), Dąbrowy Górniczej, Sławkowa, Siewierza, Szczekocin, gmin Żarki i Wolbrom oraz jednego współcześnie funkcjonującego.

Charakterystyka Browaru na Jurze w Zawierciu oraz browaru kontraktowego Pinta będzie to swego rodzaju „studium przypadku”. Oba zakłady należą do niedawno założonych, ale prekursorskich w wyznaczaniu kierunku rozwoju współczesnego polskiego piwowarstwa.

Całość publikacji (niemal 300 stron) będzie zawierała liczne elementy graficzne (kilkanaście wycinków map, wykresów, plany browarów, około 200 zdjęć), liczne tabele (50). Część z nich będzie po raz pierwszy prezentowana w jakiejkolwiek publikacji.

Materiały do publikacji pozyskano w wyniku wieloletnich badań archiwalnych na terenie całego kraju, kwerendy XIX i XX wiecznej prasy oraz wydawnictw statystycznych

i informacyjnych, przeglądu fachowych publikacji i wywiadów.

To na poważnie. A tak naprawdę to w sposób łatwy i ciekawy przyszły czytelnik dowie się:

– jak, z czego i ile piwa produkowali nasi przodkowie i dlaczego tyle się go piło,

– czy w przeszłości piwo przypominało to obecne,

– historii browarów zagłębiowskich, kto je zbudował, jak i jakie piwa produkował, kogo

zatrudniał

– o próbach koncentracji produkcji piwa w rękach dwóch rodzin będzińskich kupców i co

z tego wniknęło,

– komu zawdzięczamy wprowadzenie piwa bawarskiego na ziemie Królestwa Polskiego, ocalenie zamku siewierskiego przed rozbiórką i nazwanie jednego z browarów imieniem króla Gambrinusa.

Na te i na dziesiątki innych pytań odpowie książka, która będzie pierwszą tego typu publikacją w Zagłębiu Dąbrowskim. Mamy nadzieję, że znajdzie ona miejsce w Państwa domu na najwyższej półce a jej lekturze będzie towarzyszyć ulubione piwo.

RECENZJE DOTYCZĄCE KSIĄŻKI

TRADYCJE PIWOWARSKIE ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO”

Arkadiusz Rybak

Dyrektor Muzeum „Sztygarka” w Dąbrowa Górniczej

 

Pan Witold Wieczorek przygotował opracowanie historyczne, poświęcone zagadnieniom browarów i piwowarstwa na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.

Pan Wieczorek jest pasjonatem historii regionalnej a zwłaszcza briofilem. Jego kolekcja posłużyła za bazę wyjściową do podjęcia kwerendy archiwalnej i przygotowania pełnego opracowania tematu. Temat ten nie było dotychczas opracowywany i stanowi nieznaną kartę historii regionalnej. Pan Wieczorek przeprowadził szczegółową kwerendę w archiwach państwowych i w muzeach. Ponadto dokonał kwerendy czasopism, wydawnictw zwartych oraz przeprowadził wywiady z osobami związanymi z tą gałęzią przemysłu.

Zgromadzony materiał historyczny oraz bogata ikonografia na niespotykaną dotąd skalę prezentuje dzieje przemysłu browarniczego w Zagłębiu Dąbrowskim. Tekst jest nowatorski i spełnia wymogi stawiane przed tego typu pracami historycznymi. Będzie stanowił nieocenione źródło informacji dla osób zainteresowanych historią regionalną ale także dla profesjonalistów zajmujących się dziejami Zagłębia Dąbrowskiego”

Dariusz Nawrot

dr hab. prof. UŚ, Kierownik Wydziału Historii Nowożytnej UŚ

 

Praca autorstwa Witolda Wieczorka to niezwykle cenne, kompletne opracowanie dziejów browarnictwa w Zagłębiu Dąbrowskim (…).

Praca ma logiczną i przejrzystą konstrukcję. Język pracy jest także poprawny a przypisy są skonstruowane prawidłowo. Dodatkowo, wartość pracy podnosi bogaty materiał ilustracyjny i liczne opracowane przez Autora tabele ilustrujące poruszane zagadnienia.

Monografia w tym kształcie, zawierając szczegółowe omówienie dziejów piwowarstwa w Zagłębiu Dąbrowskim, z uwzględnieniem całej gamy zagadnień dających pełny obraz funkcjonowania tej gałęzi gospodarki, uzmysłowi współczesnym mieszkańcom regionu bogactwo przeszłości Zagłębia w różnych obszarach działalności gospodarczej, ponownie przywracając na karty historii dzieje i rolę w życiu regionu zapomnianej gałęzi przemysłu.

Dlatego praca autorstwa Witolda Wieczorka koniecznie powinna zostać opublikowana”

DLACZEGO ZWRACAMY SIĘ O POMOC?

PUBLIKACJA „TRADYCJE PIWOWARSKIE ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO” ZOSTAŁA ZGŁOSZONA DO OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA SOSNOWCA W DZIEDZINIE KULTURY W 2015 R.

MIMO TEGO, ŻE ZOSTAŁA BARDZO WYSOKO OCENIONA PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ TO Z UWAGI NA NISKI BUDŻET OTRZYMALIŚMY DOTACJĘ NIEMAL O POŁOWĘ MNIEJSZĄ NIŻ WNIOSKOWANA

POZOSTAŁ NAM WYBÓR

CAŁKOWITA REZYGNACJA Z JEJ WYDANIA LUB WYDANIE Z POMOCĄ DARCZYŃCÓW

NIEZWYKŁA WARTOŚĆ TEJ KSIĄŻKI I POZYTYWNE RECENZJE AUTORYTETÓW REGIONALNYCH SKŁONIŁY NAS DO WYBRANIA TEJ DRUGIEJ OPCJI

PRZEWIDYWANY TERMIN WYDANIA KSIĄŻKI TO WRZESIEŃ 2015

CZĘŚĆ NAKŁADU ZOSTANIE PRZEKAZANA DO ZAGŁĘBIOWSKICH BIBLIOTEK

I INSTYTUCJI KULTURY

JAK POMÓC W WYDANIU KSIĄŻKI?

LICZY SIĘ KAŻDY GROSZ, KAŻDA ZŁOTÓWKA, KTÓRĄ MOŻNA WPŁACIĆ NA KONTO STOWARZYSZENIA, PODAJĄC JAKO TYTUŁ WPŁATY: „DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE” ORAZ SWOJE IMIĘ I NAZWISKO

PIERWSZE 100 OSÓB KTÓRE DOKONA DAROWIZNY NA KWOTĘ CO NAJMNIEJ 35 ZŁOTYCH W RAMACH PODZIĘKOWANIA OTRZYMA KSIĄŻKĘ W PREZENCIE WRAZ

Z AUTOGRAFEM AUTORA

WSZYSTKIE OSOBY KTÓRE DOKONAJĄ DAROWIZNY PRZED SKŁADEM KSIĄŻKI ZNAJDĄ SIĘ W WYKAZIE DARCZYŃCÓW(O ILE NIE ZASTRZEGĄ SOBIE SWOJEJ ANONIMOWOŚCI)

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM, BEZ WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ PRZEKAZANEJ DAROWIZNY SERDECZNIE DZIĘKUJEMY, GDYŻ DZIĘKI PAŃSTWA WSPARCIU KSIĄŻKA TA BĘDZIE MOGŁA SIĘ UKAZAĆ!

DANE DO WPŁATY:
NAZWA I ADRES ODBIORCY
FORUM DLA ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO
UL. PIŁSUDSKIEGO 39
42-500 BĘDZIN


BANK ODBIORCY I NUMER KONTA
BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
33 2030 0045 1110 0000 0236 7960

TYTUŁ WPŁATY
DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE. IMIĘ I NAZWISKO WPŁACAJĄCEGO

Bear